Neospora

Neospora caninum komt wereldwijd voor. De parasiet veroorzaakt abortus, steenvruchten en onregelmatige terugkomers. Bij vijftien tot twintig procent van de in ons land ter sectie aangeboden verworpen vruchten wordt neospora aangetroffen.Overdracht van moeder op kalf is de belangrijkste besmettingsbron. Meer dan tachtig procent van de kalveren geboren uit besmette koeien is eveneens besmet. Op deze manier kan een neospora-besmetting zich vele generaties lang in het koppel handhaven. Er wordt aangenomen dat een eenmaal besmet rund levenslang besmet blijft. De meeste tijdens de dracht geïnfecteerde kalveren worden gezond geboren. Een enkele keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen ten gevolge van neospora. Besmetting vindt echter niet alleen plaats van moeder op kalf, ook op latere leeftijd kan een rund worden besmet via een eindgastheer.

Neospora


Hond als ziekteverspreider
Neospora heeft een ingewikkelde levenscyclus. De parasiet kent een tussen gastheer waarin ongeslachtelijke vermenigvuldiging plaats vindt en een eind gastheer. In de eind gastheer ontstaan door geslachtelijke ontwikkeling besmettelijke stadia van de parasiet (oöcysten). Het rund is een tussen gastheer. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de hond als eind gastheer kan fungeren. Aangenomen wordt dat de hond besmet materiaal van het rund opneemt, bijvoorbeeld een verworpen vrucht, nageboorte of vruchtwater. Een tijdje later scheidt de hond met de ontlasting besmettelijke oöcysten van de parasiet weer uit. Het rund kan deze oöcysten vervolgens via het voer of het drinkwater opnemen. De besmetting wordt door het rund echter niet met de mest uitgescheiden.

Invloed hond op probleembedrijf
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een hond een risicofactor vormt voor het optreden van neosporaabortus op een bedrijf. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat de abortusproblemen meestal beginnen binnen anderhalf jaar nadat er een nieuwe hond op het bedrijf is gekomen. Dit betrof niet alleen jonge honden of de geboorte van puppies maar ook oudere honden. Ook is gebleken dat op bedrijven waar relatief veel gevallen van neospora voorkomen de honden vaker nageboorten opeten en vruchtwater oplikken. Verworpen vruchten worden zelden gegeten. Tevens doen deze honden vaker hun behoefte op de voergang of in het voer van de koeien. Niet op alle bedrijven kon een verband worden gelegd tussen het aantal gevallen van neospora-abortus en de hond. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de runderen op deze bedrijven worden besmet.

Besmetting via de hond voorkomen
Om een neosporabesmetting via de hond te voorkomen, is het belangrijk dat de hond niet in contact komt met mogelijke infectiebronnen van neospora zoals nageboorte, vruchtwater en verworpen vruchten. Ook moet de veehouder erop letten dat er geen ontlasting van de hond in het voer of drinkwater van de koeien komt.